ข่าวสารสหกรณ์
 
  นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

1. ให้ความสำคัญกับการบริหารและการกำกับดูแลการให้บริการของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
3. มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการด้านการลงทุนของสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการออมโดยทบทวนโครงสร้างค่าหุ้นอย่างสมเหตุสมผล
5. ทบทวนหลักเกณฑ์ และวงเงินกู้ยืมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ
6. ส่งเสริมสวัสดิการที่ครอบคลุมความจำเป็นในการดำรงชีวิตของสมาชิก
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน มกราคม 2566
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศ - วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนธันวาคม 2565
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566
 
 
    แจ้งวันหยุดช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค. 2565 ถึง 2 ม.ค. 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศรับสมัคร สส.ชสอ. ปี 2566
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน