คู่มือสมาชิก
คุณสมบัติสมาชิก
 1. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
  เป็นลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
  เป็นพนักงานประจำสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ
  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด หรือ
  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
  เป็นพนักงานราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
  เป็นบุคคลที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ
 2. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 3. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท
สิทธิของสมาชิก
 • เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือ ออกเสียงลงคะแนน
 • เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 • เสนอ หรือ ได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 • ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 • สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 • เงินปันผลตามส่วนทุนเรือนหุ้นกับระยะเวลาในอัตราที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด
 • เงินเฉลี่ยคืน เฉพาะสมาชิกที่กู้เงินและไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ
 • เงินสวัสดิการสงเคราะห์
หน้าที่ของสมาชิก
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
 • เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
 • สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหหกกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
 • การลาออกจากราชการ หรือย้ายสังกัด ย้ายอัตราเงินเดือน โปรดแจ้งสหกรณ์ด่วน
 • การลาออกจากสหกรณ์ กรุณาส่งหลักฐานเปลี่ยนผู้ค้ำประกันก่อน (กรณีมีภาระค้ำประกัน)
 • การส่งหลักฐานคำขอกู้เงินทุกประเภทต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ลงลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน เงินเดือน จำนวนเงินที่ขอกู้ และต้องส่งหลักฐานตัวจริงเท่านั้น
 • การลงลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน การลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัว ต้องเป็นลายมือชื่อทีเหมือนกัน และเป็นของตนเอง (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
 • ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วยงาน
 • การส่งเงินให้สหกรณ์โดยโอนบัญชีธนาคารกรุงไทย กรุณาแฟ็กซ์ สำเนาใบโอนในวันที่ทำการโอนเงินให้สหกรณ์โดยระบุว่าเป็นเงินของใคร ค่าอะไร
 • ประสงค์จะให้สหกรณ์โอนเงินกู้ หรือถอนเงินฝากทางบัญชี ต้องถ่ายเอกสารหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นบัญชีของตัวท่านเองแนบเรื่องให้สหกรณ์ทุกครั้ง
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
  ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานขาว

  ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด

 • กรณีเพื่อชำระหนี้ และซื้อหุ้น
  เลขที่บัญชี 021-1-04169-6

 • กรณีเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ฯ
  เลขที่บัญชี 021-1-19052-7

 • กรณีเพื่อจ่ายค่าประกัน AIG
  เลขที่บัญชี 021-0-01066-5

  ทั้ง 3 กรณี เมื่อสมาชิกโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งและแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินให้สหกรณ์ ทราบด้วย
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 • สมาชิกจะต้องทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือ หลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนเองตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม (มีแบบฟอร์มที่สหกรณ์)
การขาดจากสมาชอกภาพ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
 4. ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ถูกออกจากราชการ หรือ งานประจำ ตามข้อ 31(3) โดยมีความผิด
 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อควรคำนึงก่อนค้ำประกัน
 • หากท่านเป็นผู้ค้ำประกัน และ หากผู้กู้ขาดส่งการชำระหนี้ เกิน 2 งวดขึ้นไป ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้ ในฐานะผู้ค้ำประกันเสมือนเป็นผู้กู้
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน