Slideshow Image 46 Slideshow Image 45 Slideshow Image 44
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ปี 2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566
ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน ส.ค.2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566

กิจกรรม 5ส

รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 9

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 8
คำขอกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
คำขอกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
คำขอกู้เงินสามัญ ไม่เกินวงเงินค่าหุ้น
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
หนังสือค้ำประกันกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31/07/2566
จำนวนสมาชิก 8,127 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,966,475,350.00 บาท
ทุนสำรอง 439,880,039.43 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 579,835,159.62 บาท
สินทรัพย์รวม 4,154,164,888.59 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,369,583,629.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ งดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.25
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน