15 Slideshow Image 15 14 Slideshow Image 14 12 Slideshow Image 12
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศรับสมัครฌาปนกิจ สส.ชสอ. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565
ผลการสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565
ผลการสอบฝ่ายสินเชื่อ ,ฝ่ายการเงินบัญชี
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565

ประชุมสัญจรคณะกรรมการฯ และอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

พบปะสมาชิกสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวดกาญจนบุรี

เยี่ยมชมกิจการของสมาชิกที่กู้เงินลงทุนประกอบอาชีพ

กิจกรรม 5 ส
คำขอกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
คำขอกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
คำขอกู้หุ้น
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
หนังสือค้ำประกันกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
แบบฟอร์มยินยอมรับสภาพหนี้
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31/08/2565
จำนวนสมาชิก 8,291 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,941,058,240.00 บาท
ทุนสำรอง 422,058,392.33 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 523,198,909.31 บาท
สินทรัพย์รวม 4,089,493,284.01 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,456,384,521.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ งดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.25
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน