ข่าวสารสหกรณ์
 
  เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลหนังสือยืนยันยอดหุ้นหนี้และเงินฝากประจำปี 2566  
  ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

- ด้วยในเดือนมิถุนายน 2566 สหกรณ์ฯ จะมีหนังสือยืนยันยอดหุ้นหนี้และเงินฝากประจำปี ส่งให้สมาชิก

- ขอความร่วมมือสมาชิกเมื่อได้รับหนังสือ ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องของเงินหุ้น เงินฝากและหนี้คงเหลือ และกรุณาส่งกลับไปยังผู้ตรวจสอบบัญชี ตามที่แจ้งไว้แล้วในหนังสือ

- ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ตารางเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566
 
 
    ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ปี 2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน ส.ค.2567
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน