Slideshow Image 50 Slideshow Image 2 Slideshow Image 1
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
รายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ปี 2566
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
จริยธรรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทัพย์ฯ พม.
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน ต.ค. 2566
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

กิจกรรม 5ส

รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 9
คำขอกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
คำขอกู้สามัญ
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565
คำขอกู้เงินสามัญ ไม่เกินวงเงินค่าหุ้น
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
หนังสือค้ำประกันกู้ฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565
หนังสือค้ำประกันสามัญ
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2566
จำนวนสมาชิก 8,145 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,989,446,530.00 บาท
ทุนสำรอง 439,936,355.43 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 589,521,454.10 บาท
สินทรัพย์รวม 4,187,306,070.59 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 177,461,610.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ งดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.25
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน