เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 

นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
ผู้จัดการ

นางจันทร์เพ็ญ ไทยวร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกิ่งกมล เสน่ห์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.จำรัส แก้วโกมุท
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางรัตนา พวงสุข
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายสังคม แก้วสา
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

นายมณฑล เผือกโสมณ
พนักงานธุรการ

นายกันตภณ อ่วม ฯ
เจ้าหน้าที่บริหาร

นางวราภรณ์ จิตรไทย
เจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.วิภาพันธุ์ ปาลฯ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางศรสวรร ฟักเล็ก
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.วิริยา อิทธิวิภาต
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายจีระศักดิ์ เขียวชม
พนักงานสินเชื่อ

น.ส.สุมาลี ฉ่ำฉวี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ลูกนัท ทองสุทธิ์
พนักงานเร่งรัดหนี้

น.ส.จริยา ทองเกษ
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.รุ่งอรุณ กล่อมจุ่น
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.จีรวรรณ ศุขสมิตร์
พนักงานการเงินฯ

น.ส.วัชรินทร์ ไทยวี
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

น.ส.ธัญลักษณ์ จุรุพันธุ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
9
6
2
8
0
0