ข่าวสารสหกรณ์
 
  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562

คณะอนุกรรมการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน ตามมติที่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดังนี้ 1. สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ส่งชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ติดต่อกันในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3 เท่าของเงินต้นที่ส่งชำระต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญขณะที่เข้ารับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้และไม่เกิน 50,000.-บาท 2. สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ส่งชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ติดต่อกันในระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 4 เท่าของเงินต้นที่ส่งชำระต่อปี แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้สามัญขณะที่เข้ารับผิดชอบหนี้แทนผู้กู้และและไม่เกิน 50,000.-บาท
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    สมาคมฌาปนกิสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562
 
 
    โครงการส่งเสริมการออม
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562
 
 
    สหกรณ์ฯ ออกบริการเคลื่อที่
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
 
    จุลสาร ประชาสัมพันธ์
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
 
 
    การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2561
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
1
9
8
7
8
2