Slideshow Image 102
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศ รับสมัครตำเแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศ ผลสอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องปรับลดดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน

การประชุมคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาล

ภาพกิจกรรมวันทำบุญสำนักงานสหกรณ์
หนังสือขอฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรมป้องกันฯ)
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ(สส.ชสอ.)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ(สส.ชสอ.)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ(สสอ.รท.)
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2563
จำนวนสมาชิก 8,550 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,868,691,480.00 บาท
ทุนสำรอง 385,902,890.53 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 508,315,972.35 บาท
ทุนดำเนินการ 3,990,399,774.42 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,665,344,556.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ ปิดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.50
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.50 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
0
4
4
4
5
5