ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  โครงการ  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ได้จัดโครงการ"สหกรณ์ออมทรัพย์ พม. สัญจรสร้างสุข" ณ ห้องประชุม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้บรรยายพิเศษ"การบริหารจัดการเงินอย่างไรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการฝาก การกู้เงินแก่สมาชิกอย่างใกล้ชิด และได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
 
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
    สอ. พม.
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ พม. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
0
4
8
3
0
1