ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  โครงการ  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ได้จัดโครงการ"สหกรณ์ออมทรัพย์ พม. สัญจรสร้างสุข" ณ ห้องประชุม สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้บรรยายพิเศษ"การบริหารจัดการเงินอย่างไรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการฝาก การกู้เงินแก่สมาชิกอย่างใกล้ชิด และได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
 
 
  ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    สืบสานประเพณี วันสงกรานต์
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
 
    โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
    สอ. พม.
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ พม. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
0
8
5
5
4
0