Slideshow Image 1 Slideshow Image 78 Slideshow Image 81
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
15 สหกรณ์ฯ เจ้าหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
จุลสารสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561
สหกรณ์ฯ ขยายวงเงินฝากออมทรัพย์
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561
สอ.พม.ร่วมประชุม เรื่อง เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561

สืบสานประเพณี วันสงกรานต์

โครงการ"อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ฯ"

โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
หนังสือคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
หนังสือขอเปิดบัญชีฝากเงินออมทรัพบ์พิเศษ(หลักค้ำประกันเงินกู้)
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
หนังสือขอเปิดบัญชีฝากเงินออมทรัพบ์พิเศษ
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ(สสอ.รท.)
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2561
จำนวนสมาชิก 8,431 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,734,010,780.00 บาท
ทุนสำรอง 347,363,226.05 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 456,763,158.59 บาท
ทุนดำเนินการ 3,798,875,894.06 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,788,664,669.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
0
1
0
8
1
4
2