Slideshow Image 113 Slideshow Image 117 Slideshow Image 121 Slideshow Image 124
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม

การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. สำหรับสหกรณ์ฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
หนังสือแจ้งการลาออก(สส.ชสอ.,สสอ.รรท.)
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564
หนังสือยินยอมรับสภาพหนี้แทนผู้กู้
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564
แบบฟอร์ขอพักชำระหนี้สามัญโควิต-19
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือโควิต-19
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564
หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์_อัคคีภัยyp
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
31 ตุลาคม 2564
จำนวนสมาชิก 8,450 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,908,347,730.00 บาท
ทุนสำรอง 404,580,029.25 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 508,282,853.52 บาท
ทุนดำเนินการ 4,049,266,280.69 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,536,683,895.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ ปิดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.25
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
0
6
3
4
7