Slideshow Image 117 Slideshow Image 121 Slideshow Image 130 Slideshow Image 133 Slideshow Image 134 Slideshow Image 137
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่องวันปิดทำการ
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565
ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565
ขอข้อมูลสมาชิก
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

ประกาศ เรื่องวันปิดทำการ

ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565

พม. มอบรางวัลรถยนต์ สลากกาชาด 2564
หนังสือ แจ้งความจำนงฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายเดือน
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
หนังสือแต่งตั้งผู้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565
สมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ. รับสมัตรสมาชิกกรณีพิเศษ
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564
หนังสือแจ้งการลาออก(สส.ชสอ.,สสอ.รรท.)
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564
หนังสือยินยอมรับสภาพหนี้แทนผู้กู้
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2565
จำนวนสมาชิก 8,285 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,923,124,920.00 บาท
ทุนสำรอง 422,058,392.33 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 505,199,009.09 บาท
ทุนดำเนินการ 4,032,265,916.81 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,468,417,295.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ ปิดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.25
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
4
0
1
3
3
4
5