Slideshow Image 1 Slideshow Image 78 Slideshow Image 86 Slideshow Image 87
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีบริการรับฝากเงิน และถอนเงินสำหรับสมาชิก โดยมีการคิดดอกเบี้ย สำหรับเงินฝากเป็นรายปี
มีบริการด้านเงินกู้สำหรับสมาชิกฯ หลากหลายประเภท เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, การลงทุนประกอบอาชีพ, รักษาพยาบาล, การศึกษา, ทัศนศึกษา, ซื้อรถยนต์ ฯ
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิก เช่น เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา บุตร ถึงแก่กรรม, เกิดอัคคีภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รางวัลสมนาคุณ ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรีกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศ หมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562

รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563

รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2563

กิจกรรม 5 ส

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.รท.) ประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ
ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ(สสอ.รท.)
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562
หนังสือขอเพิ่ม ลด งด ค่าหุ้นรายเดือน
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
หนังสือขอเปิดบัญชีฝากเงินออมทรัพบ์พิเศษ
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำขอรับเงินสงเคราะห์ ฯ สมาชิก,คู่สมรส,บิดามารดา และบุตร ถึงแก่กรรม
เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 คุณ พึงพอใจ ในเว็บไซต์นี้
  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2562
จำนวนสมาชิก 8,445 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,814,621,090.00 บาท
ทุนสำรอง 366,640,760.65 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์ 496,006,052.70 บาท
ทุนดำเนินการ 3,904,938,554.51 บาท
เงินให้กู้แก่สมาชิก 2,731,115,603.50 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ
ร้อยละ ปิดรับฝาก ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ / ปี
สามัญทั่วไป 6.75
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 4.00
เพื่อการรักษาพยาบาล 4.00
เพื่อการศึกษา 4.00
เพื่อการทัศนศึกษา 4.00
เพื่อการซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 4.00
เพื่อเหตุภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ 3.00
เงินกู้ค่าหุ้น หรือเงินกู้ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.75 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
LINE@ ID: @coopmsds
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
2
4
2
0
6
7
3